สินเชื่อ
การคำนวณยอดเงินกู้
คือการคำนวณยอดเงินที่สามารถกู้ได้ โดยคำนวณจากรายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่า ยอดเงินกู้ต่ำเกินไปให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก
รายได้ต่อเดือน * บาท
ระยะเวลาที่กู้ * ปี
อัตราดอกเบี้ย * %
   
   
จำนวนเงินกู้ บาท
จำนวนเงินผ่อน บาท/งวด
หมายเหตุ: *โปรดใส่คำเพื่อคำนวณ