ประวัติ บริษัท สรีธร จำกัด

จากประสบการณ์ และความสำเร็จของบริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในเครืออย่างครบวงจร จึงได้ก่อตั้ง บริษัท สรีธร จำกัด ขึ้นในปี 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบโดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานด้วยระบบเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดการพัฒนาโครงการซึ่งบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล ด้วยระดับราคาที่คุ้มค่าบนทำเลศักยภาพ ที่มีโอกาศเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว

รูปตึกอิตัลไทย01
Modern devices, documents, eyeglasses on the foreground, unrecognized businessmen on the background

วิสัยทัศน์

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในวงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความคุ้มค่าที่ได้มาตรฐานงานก่อสร้างและควบคุมงานที่ใส่ใจในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการนับตั้งแต่การเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสเพิ่มค่าในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาแนวคิดโครงการการออกแบบ การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างด้วยระบบเทคโนโลยีนำสมัยโดยวิศวกรและทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลรวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานบริการทั้งก่อนการขายและการบริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทั้งในด้านอรรถประโยชน์และการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ
มุ่งหวังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผูกพันและความไว้วางใจตลอดไป

Modern devices, documents, eyeglasses on the foreground, unrecognized businessmen on the background