ประวัติ บริษัท สรีธร จำกัด

ความเป็นมา

จากประสบการณ์ และความสำเร็จของบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานโยธาและงานระบบสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้บริษัทฯเล็งเห็นถึงโอกาส ในการพัฒนาธุรกิจในเครืออย่าง ครบวงจร จึงได้ก่อตั้ง บริษัท สรีธร จำกัด ขึ้นในปี 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย รูปแบบโดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ งานก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานด้วยระบบเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโครงการซึ่งบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล ด้วยระดับราคาที่คุ้มค่าบนทำเลศักยภาพที่มีโอกาสเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการนับตั้งแต่การเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสเพิ่มค่าในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาแนวคิดโครงการการออกแบบ การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างด้วยระบบเทคโนโลยีนำสมัยโดยวิศวกรและ ทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลรวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานบริการทั้งก่อนการขายและ การบริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงทั้งในด้านอรรถประโยชน์และการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งหวังการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง