คำนวณสินเชื่อ

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ
ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

ประเภทการคำนวณ

วงเงินกู้

ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564

อัตราดอกเบี้ย

ยอดการผ่อนชำระ/เดือน

21,000.00

รายได้สุทธิขั้นต่ำ

61,000.00

*หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

ประเภทการคำนวณ

รายได้ต่เดือน

ภาระหนี้สินต่เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา

วงเงินกู้พึงประเมิน

1,520,000.00

ยอดการผ่อนชำระ/เดือน

9,200.00

*หมายเหตุ: โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

**หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

เอกสารกู้เงินซื้อบ้าน

ให้ทุกขั้นตอนของการซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อช่วยปรับรัยัเวลาให้สถาบันการเงิน
อนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแปลงที่มาของรายได้ดังนี้

เอกสารทั่วไป

1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความแยกกันอยู่

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือ ผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • 1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
 • 1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • 1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
 • 2.1 สำเนาทะเบียนบ้านการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • 2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • 2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • 2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ก.พ. 30 เป็นต้น
 • 2.6 รูปภ่ายกิจการ 4-5 ภาพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
 • 3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • 3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด

2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชิ้นดีประเภทเงินกู้แบบ กำหนดรำยะเวลา

2. MRR (Minimum Retal Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชิ้นดี

3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใกญ่ชิ้นดี ประเภท เงินเบิกเกินบัญชี