โครงการสินเชื่อบ้านสร้างสมใจ ท่านใดต้องการปลูกสร้างอาคาร

โครงการสินเชื่อบ้านสร้างสมใจ  ท่านใดต้องการปลูกสร้างอาคาร

(1) เพื่อปลูกสร้างอาคาร

(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

(6) เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และ ข้อ (7) เท่านั้น

(7) กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีดีนะคะ  ตาม Link ด้านล่างเลยค่ะ 

https://www.ghbank.co.th/product-detail/sang-som-jai-64

ข่าวสารอื่น ๆ